مصاحبه در خصوص تولید دستگاه و ضبط چندین برنامه تلویزیونی