شرکت در پنجمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران