شرکت در نمایشگاه جنبی همایش بین المللی مهندسی مکانیک در دانشگاه سمنان