تقدیر از شرکت خاک پی آروین به عنوان فناور برتر استان