معرفی مدیران

مهندس مرجان عزیزالدین

مدیر عامل


مهندس احمد سخامهر

رئیس هیئت مدیره


مهندس سینا خاتمی

عضو هیئت مدیره


آقای محمد رضا عزیزالدین

مدیر مالی